Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej www.rynscy-development.pl (dalej jako: Serwis).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Administratorem danych osobowych jest:

Ryńscy Development Spółka z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Adama Mickiewicza 1B, 05-270 Marki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960247, NIP 1251211798, REGON 015167033, Kapitał zakładowy 100 000,00 zł - opłacony w całości (dalej jako: Administrator) .

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu:

  • listownie: ul. Adama Mickiewicza 1B, 05-270 Marki
  • telefonicznie: 22 771 21 21
  • e-mail: biuro@rynscy-development.pl

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach Serwisu w następujący sposób:

 a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym;

 b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.”ciasteczka”).

Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne.

2. Podstawa prawna, zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail oraz fakultatywnie numer telefonu.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, kontaktu handlowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda udzielona podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę klienta.

4. Okres przechowywania danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać dane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 a. kontroli przetwarzanych danych, które Państwa dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

 b. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

 d. przenoszenia danych; e. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały podane w powyżej.

6. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie, tzw. „cookies”

Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu system automatycznie może pobierać „Cookie” (ciasteczka) - niewielki plik tekstowy zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom. Zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne.

7. Zmiany w Polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst Polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem.